Nasza działalność

Walne Zebranie Członków SBDiM

2008

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, Zarząd Główny zwołał Zwyczajne Walne Zebranie SBDiM w dniu 8 maja 2008 r. Zebranie otworzył Prezes SBDiM Tytus Misiak, który powitał uczestników i przedstawił obecnym porządek obrad. Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Głównego, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej. W dalszej części zebrania udzielono absolutorium dla członków Zarządu Głównego jak również dla Głównej Komisji Rewizyjnej. Miłym punktem zebrania było nadanie poraz pierwszy godności członka honorowego – w tym roku tytuł ten został przyznany Profesorowi Andrzejowi Wyżykowskiemu, który wniósł wybitny wkład w rozwój idei głoszonych przez Stowarzyszenie.