SBDiM

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA BUDOWNICZYCH DOMÓW I MIESZKAŃ

(tekst jednolity)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, zwane w dalszej treści „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych związanych swoją działalnością osobistą i(lub) zawodową z przygotowaniem, realizacją i organizowaniem budownictwa mieszkaniowego wraz z jego infrastrukturą techniczną i usługową, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie dla realizowania swoich celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów Stowarzyszenia określonych w Rozdziale II niniejszego Statutu i nie może być przeznaczany do podziału pomiędzy jego członków.

§ 7

Stowarzyszenie może przystępować do stowarzyszeń krajowych i (lub) zagranicznych
o podobnych celach działania.

§ 8

Stowarzyszenie ma prawo używać własnego logo i pieczęci, oraz odznaki członkowskiej.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w sferze organizacyjnej, prawnej, finansowania i promowania inwestycji mieszkaniowych, propagowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych, technicznych i technologicznych, inicjowania nowoczesnych form współpracy pomiędzy uczestnikami procesów przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, a także budowy pozytywnego wizerunku inwestora mieszkaniowego, działalność naukowa, naukowo-techniczna,  działalność oświatowa, działalność kulturalna, w zakresie dobroczynności, oraz ekologii i ochrony środowiska.

§ 10

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. monitorowanie, ocenę i inicjowanie zmian w obowiązujących
   i projektowanych regulacjach prawnych dotyczących przygotowania
   i realizacji budownictwa   mieszkaniowego,
  2. monitorowanie i ocenę działalności gmin i władz samorządowych w zakresie  realizowanej lokalnej strategii budownictwa mieszkaniowego, przygotowania planów miejscowych, realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, a także relacji pomiędzy inwestorami mieszkaniowymi a administracją lokalną w zakresie wydawania wymaganych decyzji i pozwoleń,
  3. współpracę z organami władzy ustawodawczej, administracji państwowej
   i samorządowej w zakresie usuwania barier rozwoju budownictwa mieszkaniowego, budowy lokalnych strategii budownictwa, synchronizacji inwestycji infrastrukturalnych z planami  inwestorów mieszkaniowych,
  4. współdziałanie z samorządami gmin w zakresie rozwiązywania problemów budownictwa komunalnego i socjalnego,
  5. współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie poszukiwania możliwości finansowania inwestycji mieszkaniowych,
  6. współpracę i pomoc w organizowaniu konsorcjów i grup inwestycyjnych dla przygotowania i realizacji projektów w zakresie budownictwa mieszkaniowego,
  7. organizowanie kongresów, seminariów i szkoleń w zakresie tematów związanych z budownictwem mieszkaniowym,
  8. organizowanie na rzecz członków Stowarzyszenia doradztwa w zakresie organizacyjnym, prawnym, finansowym i technicznym,
  9. promowanie inwestycji mieszkaniowych oraz produktów i usług członków Stowarzyszenia, w szczególności poprzez organizowanie wystaw i targów,
  10. organizowanie okresowych spotkań członków Stowarzyszenia, umożliwiających wymianę doświadczeń zawodowych i uzgodnienie poglądów w sprawach najważniejszych dla Stowarzyszenia, 
  11. współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie celów  realizowanych przez Stowarzyszenie,
  12. podejmowanie działań prezentujących działalność Stowarzyszenia i jego członków, w szczególności poprzez wydawanie biuletynów i wydawnictw,
  13. wykorzystywanie wiedzy i profesjonalizmu członków Stowarzyszenia,
  14. finansowanie i przyznawanie nagród i stypendiów za działalność związaną z celami Stowarzyszenia,
  15. podejmowanie działań o charakterze dobroczynnym,
  16. wyróżnianie osób, instytucji i podmiotów gospodarczych szczególnie aktywnie działających na rzecz realizacji celów, o których mowa w  § 9 Statutu Stowarzyszenia,
  17. finansowanie, organizowanie, wspieranie lub współpracę w zakresie wszelkich inicjatyw proekologicznych lub związanych z ochroną środowiska, w tym projektowanie lub nasadzanie parków, ogrodów, pasów zieleni, wspieranie badań naukowych, organizowanie konferencji, publikacje.

 2.    Stowarzyszenie realizując zadania statutowe współpracuje z mediami ogólnopolskimi, regionalnymi i lokalnymi.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.    Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 13

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemiec, także nie posiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, spełniający warunki, o których mowa w § 1 Statutu, przyjęty do Stowarzyszenia w trybie określonym w § 14.
 2. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, w tym zagraniczna, również nie posiadająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęta do Stowarzyszenia w trybie określonym w § 15.

§ 14

 1. Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, na podstawie pisemnej rekomendacji członka Stowarzyszenia oraz złożonej na piśmie deklaracji kandydata o przystąpieniu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Założyciele Stowarzyszenia z momentem zarejestrowania Stowarzyszenia stają się członkami Zwyczajnymi.
 4. Rejestr członków zwyczajnych Stowarzyszenia prowadzony jest w siedzibie Stowarzyszenia. 

§ 15

 1. Członków Wspierających Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata o przystąpieniu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia.
 3. Rejestr członków wspierających Stowarzyszenia prowadzony jest w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo w szczególności:
  1. uczestniczyć, z  głosem stanowiącym, w Walnych Zebraniach Członków,
  2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  3. uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia,
  4. zgłaszać do władz Stowarzyszenia opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia i jego władz,
  5. rekomendować przyjęcie kandydata w poczet członków Stowarzyszenia.
 2. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów Stowarzyszenia, oraz uchwał i wytycznych władz Stowarzyszenia,
  2. rzetelnie wywiązywać się z przyjętych obowiązków i funkcji w Stowarzyszeniu,
  3. terminowo opłacać składki członkowskie i inne zadeklarowane zobowiązania finansowe,
  4. składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze Stowarzyszenia mają podjąć decyzję dotyczące jego osoby;
  5. rzetelnie wywiązywać się z zobowiązań osobistych i zawodowych,
  6. na bieżąco aktualizować dane adresowe w rejestrze członków zwyczajnych
   Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członek Wspierający Stowarzyszenia ma prawo w szczególności:
  1. uczestniczyć, z głosem doradczym, w Walnych Zebraniach Członków,
  2. uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia,
  3. zgłaszać do władz Stowarzyszenia opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia i jego władz,
  4. rekomendować przyjęcie kandydata w poczet członków wspierających Stowarzyszenia,
  5. korzystać z oferty usług Stowarzyszenia.
 2. Członek Wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów Stowarzyszenia, oraz uchwał i  wytycznych władz Stowarzyszenia,
  2. terminowo opłacać składki członkowskie i regulować inne przyjęte zobowiązania finansowe wobec Stowarzyszenia,
  3. składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze Stowarzyszenia mają podjąć decyzję w sprawach jego członkostwa,
  4. na bieżąco aktualizować dane adresowe w rejestrze członków wspierających Stowarzyszenia.

3.    Członek Wspierający, będący osobą prawną, uczestniczy w działalności Stowarzyszenia przez swojego przedstawiciela. 

§ 18

 1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub obywatel obcy, który wniósł wybitny wkład w rozwój idei głoszonych przez Stowarzyszenie lub w inny szczególny sposób poniósł zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Godność Członka Honorowego nadaje, na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia, za zgodą kandydata, Walne Zebranie Członków, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
 3. Członek Honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki Członka Wspierającego, określone w § 17, z wyjątkiem obowiązku wskazanego w § 17 ust. 2 pkt 2.

§ 19

Członkostwo w Stowarzyszeniu nie może być przenoszone lub przekazywane.

§ 20

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów podejmuje decyzje w sprawie:
 2. wysokości kwot wpisowego do Stowarzyszenia dla członków zwyczajnych
  i wspierających,
 3. składek członkowskich dla członków zwyczajnych i wspierających,
 4. wzorów deklaracji członkowskich.
 5. Składki członkowskie uiszczane są za okres jednego roku z góry, do dnia 31 stycznia.
 6. Nowoprzyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają wpisowe oraz pierwszą składkę członkowską w wysokości proporcjonalnej za okres pozostały do końca roku kalendarzowego liczonego od początku miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do Stowarzyszenia w stosunku do roku kalendarzowego – do końca roku kalendarzowego, w terminie do 14 dni od dnia podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Członkostwo członka zwyczajnego ustaje na skutek:
  1. nadania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia godności Członka Honorowego,
  2. pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
  3. śmierci,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić w związku z:
   a) nie wykonywaniem obowiązków członkowskich,
   b) działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
   c) utratą praw publicznych, na podstawie prawomocnego wyroku sądu.

 1. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
  2. utraty osobowości prawnej,
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić w związku z:
   a) nie wykonywaniem obowiązków członkowskich,
   b) nierzetelnym i nieuczciwym prowadzeniem interesów, naruszającym dobre imię Stowarzyszenia, c) rozpoczęciem procedur upadłościowych lub likwidacyjnych.

 1. Członkostwo członka honorowego ustaje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
  2. śmierci,
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić w związku z:

a) nie wykonywaniem obowiązków członkowskich,

b) działaniem na szkodę Stowarzyszenia,

c) utratą praw publicznych, na podstawie prawomocnego wyroku sądu.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 Zarząd Główny podejmuje uchwałę o skreśleniu członka z rejestru członków Stowarzyszenia, natomiast w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3 podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia,
z zastrzeżeniem ust. 8.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1  Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o skreśleniu członka z rejestru członków Stowarzyszenia, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 podejmuje uchwałę
o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia.

6. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z dniem podjęcia uchwał,
o których mowa w ust. 4 i ust. 5 lub z dniem wystąpienia zdarzeń o których mowa w ust.1 pkt 3, ust. 3 pkt 2

7.Członkowie wykluczeni ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego mają prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia. Odwołania składane są na adres siedziby Stowarzyszenia i winny być rozpatrzone podczas najbliższego zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

8. Walne Zebranie podejmuje uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej w przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt. 4.

9. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu z wyłączeniem przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 i w ust. 2 pkt. 2, nie zwalnia z obowiązku wpłaty zaległych składek i innych opłat, a składki i opłaty już wniesione nie podlegają zwrotowi.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia,
  2) Zarząd Główny,
  3) Główna Komisja Rewizyjna.
 2. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 300 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów, wybieranych w liczbie jeden delegat na pięciu członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu zwołania kolejnego Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 23

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, z zastrzeżeniem, że pierwsza kadencja tych władz trwa jeden rok.
 2. Prawo zgłaszania kandydatur do władz Stowarzyszenia przysługuje członkom zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz może zostać uzupełniony  w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu, z zastrzeżeniem, że
  w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu.
  W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 4. Wszystkie funkcje we władzach Stowarzyszenia wykonywane są osobiście.

Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
 3. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
 4. z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi i goście zaproszeni przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 5. W Walnym Zebraniu Delegatów głosem stanowiącym dysponują delegaci wybrani zgodnie z regulaminem, o którym mowa w § 22 ust. 3.
 6. Podczas Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Stowarzyszenia członkowie zwyczajni (delegaci członków zwyczajnych) wykonują swoje prawa osobiście.
  W przypadkach o których mowa w § 28 ust. 4, członkowie zwyczajni mogą wykonywać swoje prawa (w tym prawo głosu) osobiście lub przez pełnomocnika.
 7. Walne Zebranie Członków (Delegatów) obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.

§ 25

 1. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Stowarzyszenia należy:
 2. uchwalanie strategii działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego
  i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. zatwierdzanie sprawozdania finansowego i bilansu Stowarzyszenia za poprzedni rok kalendarzowy,
 5. podejmowanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwał w sprawie absolutorium  dla członków Zarządu Głównego,
 6. podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Głównej Komisji Rewizyjnej,
 7. wybór Prezesa Zarządu Głównego,
 8. wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 9. odwoływanie Prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego
  i Głównej Komisji Rewizyjnej w okresie trwania kadencji,
 10. uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania, wprowadzanie zmian
  w regulaminie Walnego Zebrania,
 11. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Głównego i regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej,
 12. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 13. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Głównego dotyczących spraw członkowskich,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz członków honorowych,
 15. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
  1. Wybory do władz Stowarzyszenia oraz uchwały w sprawach członkowskich podejmowane są w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem § 28 ust. 4-5.

§ 26

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Stowarzyszenia zapadają przy obecności:
 2. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych (delegatów),
 3. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych osób.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.

§ 27

Walne Zebranie Członków (Delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 28

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Główny w terminie do 30 czerwca każdego roku.
 2. O terminie, miejscu, formie Walnego Zebrania Członków (Delegatów) oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faksem na adres zamieszkania (siedziby), adres e`mail lub numer faksu wskazane do rejestru członków Stowarzyszenia. W zawiadomieniu można przewidzieć możliwość zwołania Walnego Zebrania w tym samym dniu, w drugim terminie, wskazując w takim przypadku ten termin.
 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, wysłane na nieaktualny adres zamieszkania (siedziby), adres e`mail lub numer faksu, ale wskazany do rejestru członków Stowarzyszenia, jest traktowane jako skutecznie doręczone.
 4. Walne Zebranie może się odbyć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich członków uczestniczących w Walnym Zebraniu, możliwość wypowiadania się w toku obrad oraz wykonywania prawa głosu. Walne Zebranie może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, także w sprawach, w których Statut lub Regulamin Walnego Zebrania przewiduje głosowania tajne. W takim przypadku Walne Zebranie może w drodze uchwały, podjętej większością 2/3 głosów, w głosowaniu jawnym, wyłączyć wymóg zachowania tajności głosowań. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, umieszcza się informację o formie posiedzenia i opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 5. Walne Zebranie może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jeżeli żaden
  z członków uprawnionych do głosowania nie sprzeciwi się podjęciu uchwały w trybie pisemnym. Walne Zebranie może w drodze uchwały, podjętej większością 2/3 głosów, w głosowaniu jawnym, wyłączyć wymóg zachowania tajności głosowań w przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym.

§ 29

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3) na wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, winny zawierać proponowany porządek obrad i projekty uchwał nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Główny jest zobowiązany wysłać zawiadomienia o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Stowarzyszenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.1 pkt 2 i 3.Postanowienia § 28 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 4. W nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci wybrani na ostatnie zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba że na Zebraniu obecni są wszyscy członkowie zwyczajni (delegaci) i wyrażą zgodę na rozpatrywanie spraw nie objętych porządkiem obrad.
 6. Postanowienia § 28  ust. 4 -5 stosuje się odpowiednio.


§ 30

W przypadku nie wykonania obowiązku zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) przez Zarząd Główny w terminie określonym w § 28 ust. 1 oraz nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) – terminie określonym w § 29 ust 3, organem zobowiązanym do zwołania Walnego Zebrania jest Główna Komisja Rewizyjna.

Zarząd Główny

§ 31

 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem
  i uchwałami Walnego Zebrania Członków (Delegatów) i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd Główny składa się z Prezesa Zarządu oraz z sześciu do ośmiu członków, w tym z dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia wybiera Prezesa Zarządu Głównego oraz Zarząd Główny, w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem § 28 ust. 4-5.
 4. Zarząd Główny wybiera spośród siebie dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem § 34 ust. 3 oraz § 35 ust. 2.
 5. W posiedzeniach Zarządu Głównego mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 32

 1. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Stowarzyszenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok ich urzędowania.
 2. W przypadku nie udzielenia członkom Zarządu Głównego absolutorium za poprzedni rok kalendarzowy w okresie trwania kadencji, zwyczajne Walne Zebranie może odwołać w tajnym głosowaniu tych członków Zarządu Głównego (w tym Prezesa Zarządu Głównego), a w ich miejsce wybrać, na okres do końca bieżącej kadencji, w wyborach uzupełniających nowe osoby. Postanowienia § 31 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku zaprzestania wykonywania funkcji, ustąpienia lub śmierci Prezesa Zarządu Głównego, Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie, jeżeli zwyczajne Walne Zebranie nie jest planowane w okresie najbliższych trzech miesięcy. 

§ 33

 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
  2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Stowarzyszenia,
  3. uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarzy kosztów
   i budżetu Stowarzyszenia,
  4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. zatwierdzanie logo i wzoru pieczęci Stowarzyszenia,
  7. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich dla członków zwyczajnych i wspierających,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz uchwał w sprawie skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia,
  9. uchwalanie regulaminów i instrukcji regulujących zasady organizacji działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
  10. powoływanie komisji problemowych,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych lub zagranicznych,
  12. zwoływanie Walnych Zebrań Członków (Delegatów) Stowarzyszenia,
  13. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  14. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia,
  15. zatwierdzanie umów związanych z bieżącą obsługą Stowarzyszenia
   i prowadzoną działalnością gospodarczą,
  16. podejmowanie uchwał o przyznaniu nagród i/lub stypendiów za działalność związaną  z   realizacją celów  Stowarzyszenia,
  17. podejmowanie uchwał o przyznaniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na cele  charytatywne.

2.    Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków (Delegatów).

§ 34

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezesa Zarządu Głównego co najmniej raz na dwa miesiące. Prezes Zarządu Głównego zwołuje także posiedzenie Zarządu Głównego na wniosek Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej w celu przedstawienia informacji o wynikach kontroli – w terminie do 10 dni od daty otrzymania wniosku w tej sprawie.
 2. Zawiadomienie o posiedzeniu członkowie Zarządu Głównego oraz osoby uprawnione do uczestnictwa z głosem doradczym powinni otrzymać wraz z planowanym porządkiem co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Postanowienia § 28 ust. 2 i 3, co do sposobu zawiadomienia, stosuje się odpowiednio.
 3. Zarząd może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, możliwość wypowiadania się w toku posiedzenia oraz wykonywania prawa głosu. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, także w sprawach, w których Statut lub Regulamin Zarządu przewiduje głosowania tajne. W takim przypadku Zarząd Główny może
  w drodze uchwały, podjętej w głosowaniu jawnym, wyłączyć wymóg zachowania tajności głosowań. W zawiadomieniu o którym mowa w ust. 2, umieszcza się informację o formie posiedzenia i opis sposobu uczestnictwa
  i wykonywania prawa głosu.

§ 35

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa Zarządu Głównego lub Wiceprezesa, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.
 2. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, także w sprawach,
  w których Statut lub Regulamin Zarządu przewiduje głosowania tajne. W takim przypadku Zarząd Główny może w drodze uchwały, podjętej w głosowaniu jawnym, wyłączyć wymóg zachowania tajności głosowań.

§ 36

 • Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, w tym dotyczących zobowiązań majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są:
  1) jednoosobowo – Prezes Zarządu Głównego, 2) łącznie – Wiceprezes i Skarbnik Zarządu Głównego.
 • Prezes Zarządu Głównego w uzgodnieniu z Zarządem Głównym może udzielić innej osobie lub innym osobom pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie opisanym w ust. 1.

Biuro Stowarzyszenia

§ 37

Dla prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz bieżącego organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia Zarząd Główny może utworzyć Biuro Stowarzyszenia.

§ 38

 1. Biurem Stowarzyszenia kieruje Dyrektor Biura Stowarzyszenia, powoływany
  i odwoływany przez Zarząd Główny. Zarząd Główny nawiązuje z Dyrektorem Biura stosunek pracy na podstawie umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną (kontrakt menedżerski).
 2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Dyrektora Biura Stowarzyszenia określa Zarząd Główny w odrębnej uchwale.
 3. Na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia nie może być powołany członek zwyczajny Stowarzyszenia.
 4. Dyrektor Biura Stowarzyszenia zaprzestaje pełnienia powierzonej funkcji
  z dniem wskazanym w uchwale Zarządu Głównego o jego odwołaniu,
  z zastrzeżeniem przepisów o wypowiadaniu stosunku pracy.

§ 39

Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres działalności Biura określa Zarząd Główny w drodze regulaminu Biura Stowarzyszenia

Komisje problemowe

§ 40

 1. Dla monitorowania zagadnień lub problemów mieszczących się w zakresie celów Stowarzyszenia oraz dla zrealizowania konkretnego projektu Zarząd może powoływać komisje problemowe.
 2. W skład komisji mogą wchodzić:
 3. członkowie Stowarzyszenia,
 4. osoby spoza grona członków Stowarzyszenia będące ekspertami w dziedzinie, w zakresie której mieści się sprawa mająca być przedmiotem działania komisji.
 5. Zarząd Główny w uchwale o powołaniu komisji określa zakres jej działania, okres, na jaki komisję powołuje oraz wyznacza przewodniczącego komisji.
 6. Uczestniczenie członków Stowarzyszenia w pracach komisji ma charakter nieodpłatny.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 41

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do kontroli działalności Zarządu Głównego.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, wybranych
  w głosowaniu tajnym, przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 28 ust. 4-5.
 3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 42

Mandaty członków Głównej Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Stowarzyszenia za ostatni rok ich urzędowania.

§ 43

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
  2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów) w przypadku nie wykonania tego obowiązku w statutowym trybie i terminie przez Zarząd Główny,
  3. żądanie zwołania posiedzenia Zarządu Głównego celem przedstawienia wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
  4. składania Walnemu Zebraniu Członków (Delegatów) Stowarzyszenia sprawozdania ze swej działalności oraz wniosku w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oddelegowani do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz pracowników Stowarzyszenia pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 44

 1. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą  większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
 2. Główna Komisja Rewizyjna może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym członków Komisji uczestniczących
  w posiedzeniu, możliwość wypowiadania się w toku posiedzenia oraz wykonywania prawa głosu. Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, także
  w przypadkach, w których Statut lub Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej przewiduje głosowania tajne. W takich przypadkach Główna Komisja Rewizyjna może w drodze uchwały, podjętej w głosowaniu jawnym, wyłączyć wymóg zachowania tajności głosowań. W zawiadomieniu o posiedzeniu umieszcza się informację o formie posiedzenia i opis sposobu uczestnictwa
  i wykonywania prawa głosu.
 3. Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały poza posiedzeniem
  w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W takich przypadkach Główna Komisja Rewizyjna może
  w drodze uchwały, podjętej w głosowaniu jawnym, wyłączyć wymóg zachowania tajności głosowań.

§ 45

Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Komisję i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków (Delegatów).

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 46

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 47

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia lub będących w jego użytkowaniu,
  3. dotacje lub subwencje,
  4. darowizny, zapisy lub spadki,
  5. dochody z ofiarności publicznej,
  6. wpływy z działalności statutowej,
  7. dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
 2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.

§ 48

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:

 1. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (jako działalność organizacji, której członkowie zainteresowani są rozwojem i dobrą koniunkturą budownictwa mieszkaniowego, poprzez przede wszystkim działalność informacyjną, reprezentowanie interesów członków przed instytucjami rządowymi (94.11.Z),
 2. wydawanie książek (58.11.Z),
 3. wydawanie gazet (58.13.Z),
 4. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
 5. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych  i muzycznych (59.20.Z),
 6. pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
 7. pozostałe drukowanie (18.12.Z),
 8. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 9. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 10. produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z),
 11. działalność wspomagająca edukację (85.60 Z),
 12. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
 13. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
 14. stosunki międzyludzkie (public relations i komunikacja) (70.21.Z),
 15. pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).

§ 49

1.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.    Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz jednostek wewnętrznych ustala Zarząd Główny.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 50

 1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia podejmuje uchwały
  w sprawie zmian Statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów.
 2. Uchwały w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad.
 3. Podejmując uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 51

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem dotyczących likwidacji lub rozwiązania Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.