SBDiM

Warunki przystąpienia

STATUT STOWARZYSZENIA BUDOWNICZYCH DOMÓW I MIESZKAŃ

(…)

§ 13 

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemiec, także nie posiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, spełniający warunki, o których mowa w § 1 Statutu, przyjęty do Stowarzyszenia w trybie określonym w § 14.

2. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, w tym zagraniczna, również nie posiadająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęta do Stowarzyszenia w trybie określonym w § 15. 

§ 14

1. Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów obecnych.

2. Zarząd Główny Stowarzyszenia podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, na podstawie pisemnej rekomendacji członka Stowarzyszenia oraz złożonej na piśmie deklaracji kandydata o przystąpieniu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

(…)


§ 15

1. Członków Wspierających Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów obecnych.

2. Zarząd Główny Stowarzyszenia podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata o przystąpieniu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia.

(…)


§ 16

1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo w szczególności:

 • uczestniczyć, z  głosem stanowiącym, w Walnych Zebraniach Członków,
 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia,
 • zgłaszać do władz Stowarzyszenia opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia i jego władz,
 • rekomendować przyjęcie kandydata w poczet członków Stowarzyszenia.

2. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

 • przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów Stowarzyszenia, oraz uchwał i wytycznych władz Stowarzyszenia,
 • rzetelnie wywiązywać się z przyjętych obowiązków i funkcji w Stowarzyszeniu,
 • terminowo opłacać składki członkowskie i inne zadeklarowane zobowiązania finansowe,
 • składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze Stowarzyszenia mają podjąć decyzję dotyczące jego osoby;
 • rzetelnie wywiązywać się z zobowiązań osobistych i zawodowych,
 • na bieżąco aktualizować dane adresowe w rejestrze członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członek Wspierający Stowarzyszenia ma prawo w szczególności:

 • uczestniczyć, z głosem doradczym, w Walnych Zebraniach Członków,
 • uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia,
 • zgłaszać do władz Stowarzyszenia opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia i jego władz,
 • rekomendować przyjęcie kandydata w poczet członków Stowarzyszenia,
 • korzystać z oferty usług Stowarzyszenia.

2. Członek Wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek:

 • przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów Stowarzyszenia, oraz uchwał i  wytycznych władz Stowarzyszenia,
 • terminowo opłacać składki członkowskie i regulować inne przyjęte zobowiązania finansowe wobec Stowarzyszenia,
 • składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze Stowarzyszenia mają podjąć decyzję w sprawach jego członkostwa,
 • na bieżąco aktualizować dane adresowe w rejestrze członków wspierających Stowarzyszenia.
 • Członek Wspierający, będący osobą prawną, uczestniczy w działalności Stowarzyszenia przez swojego przedstawiciela.

§ 18

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub obywatel obcy, który wniósł wybitny wkład w rozwój idei głoszonych przez Stowarzyszenie lub w inny szczególny sposób poniósł zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Godność Członka Honorowego nadaje, na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia, za zgodą kandydata, Walne Zebranie Członków, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów obecnych.

3. Członek Honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki Członka Wspierającego, określone w § 17, z wyjątkiem obowiązku wskazanego w § 17 ust. 2 pkt 2.


Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań jest fakt złożenia deklaracji członka zwyczajnego/wspierającego, przedstawienie referencji, zapoznanie się ze statutem stowarzyszenia oraz wpłata wpisowego i składki członkowskiej. Kandydaci na członków wspierających obowiązkowo dołączają aktualny odpis KRS.

Wysokość opłat członkowskich:

Wpisowe: 300 złotych
Składka członkowska: 600 złotych rocznie
Obligatoryjny pakiet usług promocyjnych dla Członków Wspierających: 2800 złotych netto rocznie

Pliki do pobrania: