SBDiM

Przetwarzanie danych osobowych

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, jako administrator Państwa danych osobowych, informuje:

1) Administratorem danych jest Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań z siedzibą w Krakowie przy ul. Kamiennej 19.

2) Podstawą do pozyskania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

3) Dane osobowe zbierane są i wykorzystywane tylko dla potrzeb związanych z działalnością Stowarzyszenia, w zakresie i w celu, na jaki wyrażona została zgoda. Stowarzyszenie nie pozyskuje danych osobowych bez zgody osób, których one dotyczą.

4) Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; usunięcia danych.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres działalności Stowarzyszenia, chyba że dane udzielone zostały do jednorazowej aktywności. 

6) Dane osobowe nie są udostępniane lub przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych, ani innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi informatyczne, w zakresie niezbędnym do serwisowania systemu informatycznego.

Dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.

7) Zastosowane zostały środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z  wymogami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 24.04.2016 r.

8) W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

SBDiM

ul. Kamienna 19
30-001 Kraków
tel. 12 630 17 57

biuro@sbdim.pl