Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań
z siedzibą w Krakowie
, przy ul. Kamiennej 19.

Podstawą do pozyskiwania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą,
albo wykonanie umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną.

Dane osobowe zbierane są i wykorzystywane tylko dla potrzeb związanych z działalnością Stowarzyszenia w celu realizacji umowy lub w zakresie i w celu, na jaki wyrażona została zgoda. Stowarzyszenie nie pozyskuje danych osobowych bez zgody osób, których one dotyczą.

 

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; usunięcia danych.

 

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji umowy, tj. przez okres niezbędny do realizacji umowy, zabezpieczenia praw stron umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy uwzględniając okres przedawnienia roszczeń, również orzeczeń sądowych.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla działalności statutowej Stowarzyszenia, chyba że Klient wycofa taką zgodę.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych wykonywane jest w oparciu o umowę, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną, skorzystanie z uprawnień polegających na żądaniu ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; wycofania zgody na przetwarzanie danych; usunięcia danych będzie wiązać się z brakiem możliwości realizacji umowy ze strony Stowarzyszenia, z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, ani innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi wspierające działalność statutową Stowarzyszenia m.in. podmiotom odpowiedzialnym za organizację wyjazdów, spotkań, targów, publikację materiałów marketingowych i informacyjnych.

 

W oparciu o dane osobowe Klientów Stowarzyszenie nie będzie podejmowało wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o działalności Stowarzyszenia, w tym informacji handlowych, Stowarzyszenie przesyła informacje pochodzące wyłącznie od Administratora.

 

Stowarzyszenie zastosowało zostały środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności
i bezpieczeństwa danych osobowych  zachęcamy do kontaktu:

e-mail: biuro@sbdim.pl

tel.: 12 630 17 57

lub pod adresem:

ul. Kamienna 19

30-001 Kraków

Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij