Aktualności

Jesteś tutaj: plAktualności
2019.04.24 - Protokół ze spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa

Protokół

ze spotkania inwestorów z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa

 

W dniu 9 kwietnia 2019 r. przy ul. Kamiennej 21 odbyło się, zorganizowane przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, spotkanie przedstawicieli inwestorów oraz architektów z przedstawicielami władz Miasta Krakowa.

 

W spotkaniu udział wzięli: I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Krakowa, Pan Jerzy Muzyk, Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Pani Dorota Zaucha – Rybka, Wicedyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Pani Magdalena Bartnik oraz Kierownik Referatu Ustalania Warunków Zabudowy w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Pan Andrzej Goniakowski

Ze strony organizatora udział wzięli członkowie zwyczajni oraz przedstawiciele członków wspierających Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań.

 

Spotkanie otworzył Pan Marek Bolek, Prezes Zarządu SBDiM, który przywitał wszystkich zebranych, wyraził nadzieję, że spotkanie pozwoli wyjaśnić pojawiające się wątpliwości związane z postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie pozwolenia na budowę oraz będzie służyło budowaniu konstruktywnych i pozytywnych relacji pomiędzy Wydziałem Architektury i Urbanistyki UMK oraz architektami i deweloperami inwestującymi w Krakowie.

 

Następnie głos zabrał Pan Wiceprezydent Jerzy Muzyk, który podkreślił wolę i chęć współpracy pracowników Wydziału Architektury i Urbanistyki (dalej Wydział) z inwestorami, jako klientami urzędu, ale w granicach i na podstawie prawa. Wskazał, iż pojawiają się zarzuty wobec Wydziału, że w trakcie postępowania zmieniane są „reguły gry”, stanowiska są niejednolite i zależą od tego w jakim referacie i przez kogo prowadzone jest postępowanie, nie ma unifikacji pewnych działań urzędniczych w ramach tego samego porządku prawnego.

Zapewnił, iż podjęte zostały działania reorganizacyjne wewnątrz Wydziału, które mają na celu, uwzględniając uwarunkowania prawne, aby prowadzone postępowania trwały krócej oraz byłyby jednoznaczne jeżeli chodzi o stanowiska podejmowane w trakcie postępowania.

Dodał, iż szybkość zmian wewnątrz – organizacyjnych nie zawsze może być dostosowana do aktualnych potrzeb i oczekiwań. Łatwo jest działać w wydziałach, w których wydawane są decyzje zero-jedynkowe, a Wydział Architektury do takich nie należy. Każda z wydawanych decyzji ma poważne konsekwencje prawne – Urząd Miasta Krakowa (dalej UMK) jest podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowość wydanych decyzji. Wskazał, iż zarzuty dotyczące funkcjonowania Wydziału, potraktuje jako wskazówki, które pomogą wprowadzać zmiany, bowiem stanowisko klientów, którzy praktycznie pracują na określonych procedurach administracyjnych jest ważne.

 

            Następnie przystąpiono do omawiania zagadnień:

 

I.                 Wewnętrzne ustalenia oraz orzecznictwo, na które powołuje się Wydział  powinny być jawne i upublicznione do wglądu.

Istotnym elementem współpracy jest udzielanie projektantom wiążących ustaleń wewnątrzwydziałowych które nie ulegają zmianie w toku procesu projektowania
i uzyskiwania niezbędnych uzgodnień wymaganych do pozwolenia na budowę. Dotyczy to zarówno pojęć, które nie zostały wyjaśnione w prawie budowlanym
i przepisach techniczno – budowlanych (np. antresola) jak i wymagań formalno-prawnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia. W tym celu proponuje się  przywrócenie warsztatów dla Inwestorów  organizowanych przez Wydział.

 

Jako pierwsza głos zabrała Pani Dorota Zaucha – Rybka, wskazując, iż indywidualne orzeczenia sadów administracyjnych dotyczą tylko tych spraw, w których je wydano. Nie ma w Wydziale procedur opartych na orzecznictwie, procedury oparte są na podstawie przepisów prawa. Przepisy odczytywane są najpierw literalnie, a jeżeli przepis nie jest jednoznaczny, pracownicy Wydziału starają się odczytać przepis w sposób słuszny dla sprawy którą rozpatrują. Wskazała, iż być może w niektórych sprawach takie stanowisko odczytywane były przez inwestorów negatywnie, ale przypuszczalnie dlatego, bowiem projektant późno dowiadywał się o elementach które ma uzupełnić w postępowaniu[1].

 

Następnie głos zabrał Pan Józef Białasik, który podkreślił, iż inspektorzy lub kierownicy Wydziału, wskazując na baki niezbędne do uzupełnienia, powołują się na wewnętrzne opinie prawne i odmawiają ich udostępnienia. Podkreślił, iż nie wyobraża sobie takiej sytuacji kiedy ktoś żąda od niego „czegoś” powołując się na „jakąś” opinię i tej opinii nie może poznać.

Dlatego wnioskuje o upublicznienie wewnętrznych opinii, które przesądzają o sposobie interpretowania przez Wydział przepisów prawa[2].

 

Następnie podniósł kwestię zawieszenia postępowania w przedmiocie decyzji WZ z powodu planu generalnego lotniska Balice. Wskazał, iż zwrócił się o Urzędu Miasta Krakowa
o udostępnienie informacji o planie, jednak otrzymał odpowiedź, iż Prezydent nie jest
w posiadaniu planu generalnego dla lotniska. W związku z przedstawioną sytuacją, poprosił
o wyjaśnienie na jakiej podstawie dokonano zawieszenia tych postępowań.

 

Głos zabrał Pan Jerzy Muzyk, który poinformował zebranych, iż 27.11.2018 r. wszedł w życie plan generalny dla lotniska Balice na lata 2016-2035. Plan taki nie powstaje w żadnym szczególnym trybie (jak np. plan miejscowy). Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk zatwierdził plan w formie pisma. W świetle ustawy prawo lotnicze, narzuca to obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru[3], a to
z kolei powoduje konieczność zawieszenia postępowań w sprawie decyzji WZ niezakończonych przed dniem wejścia w życie planu, i to bezterminowo[4] (finalnie postępowania te zostaną umorzone, bowiem dla tego obszaru zostanie opracowany plan miejscowy).

Podkreślił, iż Plan generalny lotniska wyeliminował aktualnie ok. 13% obszaru miasta
z możliwości inwestowania.

Wskazał, iż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie planu generalnego winna zostać wszczęta procedura przystąpienia do sporządzania planu miejscowego, dla obszarów, które nie mają tego planu. Na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 24 kwietnia podjęte zostaną takie uchwały (blisko 10 planów).

Poinformował, iż decyzje WZ wydane przed 27.11.2018 r. obowiązują i są ważne.
W przypadku, gdy będą one realizowane w postaci wniosku o pozwolenie na budowę, UMK rozważa celowość pozyskania dodatkowej opinii ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
w celu zweryfikowania czy wnioskowane inwestycje są do pogodzenia z planem generalnym lotniska. Od dnia 27.11.2018 r. wydane zostały 64 decyzje WZ, ok. połowa z nich, w sutek odwołań, trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej SKO). W przypadku pozostałych decyzji WZ, UMK planuje zwrócić się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o opinię, na ile ten plan generalny determinuje zapisy tych decyzji WZ. Podkreślił, iż w przypadku, gdy ww. organ nie wniesie uwag, to UMK również będzie starał się dążyć do zachowania tych decyzji w obrocie prawnym.

 

Głos zabrał Pan Józef Białasik, który podkreślił, iż inwestorzy chcieliby zweryfikować, czy postępowania zostały zawieszone zasadnie, z tego też powodu prosi o udostępnienie opracowania wskazującego na granice obszaru planu generalnego (jego zakres).

 

Odpowiedzi udzieliła Pani Dorota Zaucha – Rybka informując, iż UMK otrzymał granice obszaru planu generalnego lotniska na płycie CD z klauzulą zachowania poufności. Z tego powodu nieujawniania zakresu opracowania. Z informacji pozyskanych w ostatnim czasie od Portu Lotniczego Balice, Port lotniczy Balice na swoich stronach www upublicznił granice planu generalnego dla lotniska i tam się można z nim zapoznać. UMK otrzymał w e-mailu link do tego opracowania i zostanie on upubliczniony w BIP.

 

Głos zabrał Pan Józef Białasik informując, iż na stronach www Portu Lotniczego Balice znajdują się bardzo uproszczone rysunki pod hasłem „plan generalny lotniska”, ale dotyczą one tylko lotniska, a nie jego najbliższej okolicy, dlatego to opracowanie nie tłumaczy zasadności zawieszenia postępowań wuzetkowych.

 

Odpowiedzi udzielił Pan Jerzy Muzyk, który jednoznacznie podkreślił, iż zawsze będzie dążyć do tego, aby UMK nie szedł w ślepą ścieżkę ewentualnej odpowiedzialności za wadliwie wydane decyzje. Opracowanie zawiera pierścienie obrazujące obszar oddziaływania portu lotniczego na miasto Kraków, a także dość dużą ścieżkę nalotową. Opracowanie to, po naniesieniu w systemie UMK, pozwoliło na precyzyjne określenie działek, które znajdują się w obszarach wskazanych w opracowaniu. Prelegent podkreślił, iż w przypadku wątpliwości co do zasadności zawieszenia postępowania stoi na stanowisku, że należy takie postępowanie zawiesić i poddać postępowanie ocenie organu II instancji. Nie chciałby brać odpowiedzialności za postępowanie, które obarczone będzie ryzykiem stwierdzenia nieważności decyzji.

 

Pani Dorota Zaucha Rybka wskazała, iż wprawdzie informacja o planie generalnym została przekazana do UMK pismem wraz z płytką CD, ale jest to dokument, którego organ nie może pominąć. Poinformowała, iż skieruje 34 decyzje WZ, wydane po 27.11.2018 r., do zaopiniowania przez Prezesa Portu Lotniczego, celem ustalenia jaki będzie zakres oddziaływania planu na te inwestycje i wskazania jakie działania będą powodować ograniczenia w zagospodarowaniu tych nieruchomości. O taką opinię może wystąpić sam inwestor, ale będzie musiał uiścić stosowną opłatę, dlatego UMK wykona to z urzędu.

Wskazała, iż informacje pozyskane przez UMK od Portu Lotniczego zostaną przełożone na postępowania prowadzone w Wydziale.

Pan Kierownik Andrzej Goniakowski poinformował, iż obowiązek zawieszenia postępowań nie dotyczy decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Głos zabrał Bogusław Maciaś wskazując, iż na stronach www Portu Lotniczego znajduje się informacja na temat planu generalnego oraz jego obszaru (ze wskazaniem stref nalotowych itd). W ocenie prelegenta, w tym zakresie nie ma żadnych wątpliwości co do obszaru, ani konieczności interpretowania o jaki obszar chodzi. Istotne jest natomiast to, iż zawieszono postępowania w przedmiocie decyzji WZ w innych obszarach (w szerszym zakresie) niż wynika to z planu - informacji zawartych na stronach www Portu Lotniczego.

 

Odpowiedzi udzieliła Pani Dorota Zaucha - Rybka wskazując, iż UMK otrzymał na płytce CD wstępne obszary objęte planem generalnym lotniska, dlatego Wydział zmuszony jest
w przypadku wydanych decyzji WZ ustalić, czy znajdują się w obszarze objętym planem generalnym.

 

Głos zabrał Pan Jerzy Muzyk, który podkreślił, iż zależy mu, aby wydawane decyzje były decyzjami trwałymi. Jeżeli zastosowana przez UMK interpretacja obszaru planu generalnego lotniska okaże się za szeroka, to oczywiście zostanie to zweryfikowane. W każdej sytuacji inwestorzy mogą poddać stanowisko UMK ocenie instancyjnej.

 

Głos zabrał Pan Marek Bolek, który wskazał, iż obszary oddziaływania w lotnictwie oznacza się na różnych wysokościach (rzuty w postaci cienia). Skoro obszar planu generalnego został upubliczniony, nie ma przeszkód, aby zweryfikować ten obszar w kontekście zawieszonych postępowań. Zasugerował, aby omawiane zagadnienie stało się przedmiotem kolejnych warsztatów dla inwestora.

 

Pani Dorota Zaucha – Rybka podkreśliła, iż warsztaty nigdy nie zostały zlikwidowane, nie są organizowane bowiem nie wpływają żadne pytania, ani zagadnienia ze strony inwestorów. Wskazała, iż warsztaty opłaca się organizować gdy jest co najmniej 8 pytań.

 

Głos zabrał Pan Piotr Legerski, który nawiązał do zagadnienia, które otworzyło dyskusję,
a mianowicie do jawności procedur i stosowanego orzecznictwa w Wydziale. Wskazał, iż pojawiają się mityczne decyzje w jednym przypadku z wycinką drzew w innym z opłatą za drzewa, mityczne decyzje ZIKIT, które mówiły o przejezdności poszczególnych dróg, mityczny kosztorys MPWiK, który mówi w jakiej części UMK zwraca koszty przyłącza (zwykle nie więcej niż 50%), zapisy które dopuszczają dominantę, a w jednym z przypadków, na pytanie dlaczego stanowisko UMK jest negatywne uzyskał odpowiedź, że UMK nie daje zgody do nie musi.

Podkreślił, iż inwestorzy dążą do przejrzystych rozwiązań, do wyeliminowania dowolności, aby każdy pracownik który podejmuje decyzję wyjaśnił swoje motywy działania. Dodał, iż niestety niektóre decyzje pozwalają sądzić, że niektórzy architekci lub inwestorzy są bardziej lubiani i dostają to co chcą, a inni nie. Ponownie podkreślił, iż inwestorzy dążą do wprowadzenia jasnych procedur oraz zobowiązania Wydziału do obowiązku wtłumaczenia się ze swoich decyzji (rozstrzygnięć). To jest klucz do wzajemnego zaufania i wzajemnej doskonałej współpracy

 

Odpowiedzi udzielił Pan Jerzy Muzyk, który podkreślił, iż zgadza się z przedstawionym stanowiskiem. Następnie podziękował za spotkanie oraz konstruktywną dyskusję i opuścił salę.

 

Głos zabrał Bogusław Maciaś, prosząc o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie procedury w Wydziale dotyczące pozwoleń na budowę są jawne? Czy wszelkie stanowiska/interpretacje zajmowane w trakcie procedowania pozwolenia są jawne?

 

Odpowiedzi udzieliła Pani Dorota Zaucha – Rybka wskazując, iż jako Dyrektor podejmuje decyzje zawsze w oparciu o przepisy prawa. Poprosiła, aby informować ją o każdym przypadku dowolności (uznaniowości) ze strony pracowników, aby temu przeciwdziałać. Tłumaczyła, iż nie jest w stanie zapanować nad wszystkimi zachowaniami pracowników, które mogą być w danym momencie niekorzystne dla inwestorów. Między innymi z tego powodu wprowadzona została reorganizacja Wydziału.  Od 1 stycznia 2019 r. pojawił się na stronie www UMK wykaz przepisów prawa, w oparciu o które działa Wydział.

Nadmieniła, iż treść art. 35 ustawy Prawo budowlane nie oznacza, iż można pozostawić zupełnie bez oceny projekt architektoniczno budowlany. Często to co jest w budynku ma przełożenie na zagospodarowanie terenu, zdarzają się również błędy projektantów np.
w miejsce garażu pojawia się hala magazynowa. Takie zapisy projektów powodują, iż organ drugiej instancji uchyla decyzję wskazując m.in. na brak weryfikacji projektu po stronie organu pierwszej instancji.

Ponadto nadmieniła, iż w procesie inwestycyjnym stosuje się nie tylko przepisy prawa budowlanego ale szereg innych aktów prawnych, co często jest powodem problemów
i niejasności. Sama weryfikacja z zapisami planu miejscowego jest wymagająca, bowiem wymaga lektury całego planu celem ustalenia wszystkich dopuszczalnych parametrów zagospodarowania. Zwróciła uwagę, iż jedno słowo użyte w projekcie budowlanym może doprowadzić do uznania inwestycji,  jako niezgodnej z planem. Mając to na uwadze, Wydział stara się „wymusić” stanowisko projektanta w zakresie zgodności inwestycji z planem już
w opisie projektu.

Odpowiadając na zadane pytanie wskazała, iż zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego – postępowanie jest tylko jawne dla stron[5].

 

II.               Zakres kompetencji organu administracji architektoniczno – budowlanej co do badania braków projektu. Braki projektu winny zostać określone, zgodnie z ustawą prawo budowlane – art. 35 ust. 1. Niezgodności z warunkami technicznymi dotyczące części architektoniczno – budowlanej projektu proponuje się nadmieniać w postanowieniu, ale nie określać terminu oraz nie warunkować wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę od uzupełnienia. Ustawa Prawo budowlane określa zakres sprawdzenia projektu budowlanego przez organ administracji architektoniczno – budowlanej, nie zostało wyszczególnione, że osobnemu sprawdzeniu podlega część architektoniczno – budowlana.

 

Głos zabrała Pani Dorota Zaucha – Rybka wskazując, iż organ I instancji nie  może ograniczać się do weryfikowania projektu we wnioskowanym przez inwestorów zakresie bo naraża się na uchylenie decyzji przez organ odwoławczy. Projekt badany jest już nie tylko w oparciu
o przepis art. 35 ustawy Prawo budowlane, ale również art. 82 tej ustawy (organy na każdym etapie postępowania mają prawo i obowiązek sprawdzać, czy opracowanie jest zgodne
z przepisami). Podkreśliła, iż wskazane w postanowieniu niezgodności projektu z przepisami służą projektantom, bowiem dają im możliwość ponownej weryfikacji projektu, a co za tym idzie uniknięcia ewentualnych błędów, które podważałyby oświadczenie projektanta
o zgodności projektu z prawem. Zwróciła również uwagę, iż koniecznym jest posługiwanie się w projekcie terminologią ustawową (wynikającą z aktów prawnych) a nie sloganami projektowymi.

 

III.              Określenie powierzchni biologicznie czynnej. Podanie precyzyjnej i wiążącej informacji dotyczącej wyliczenia powierzchni biologicznie czynnej. Przeważająca ilość planów miejscowych posiada niejasne zapisy dotyczące wyliczania  powierzchni biologicznie czynnej na gruncie rodzimym oraz na stropodachach. Wprowadzenie jednolitych zapisów pozwoli uniknąć dowolności w interpretacji pojęcia powierzchni biologicznie czynnej oraz jej procentowego udziału w gruncie rodzimym, czy też na stropodachach budynku.

 

Głos zabrała Pani Dorota Zaucha – Rybka wskazując, iż przedstawiona uwaga dotyczy zakresu kompetencji Wydziału Planowania Przestrzennego. Wydziały Architektury oraz Planowania Przestrzennego wypracowały słowniczek pojęć używanych w planach miejscowych. Aktualnie, decyzją Prezydenta Miasta Krakowa, to Wydział Planowania Przestrzennego będzie prowadził prace nad planami, a nie jednostki zewnętrze. W takim rozwiązaniu można upatrywać szansę na możliwość wypracowania lepszych zapisów w planach miejscowych. Wydział opiniuje projekt planu, sygnalizuje niejasności w zapisach planu, jednak nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zmian w treści pojęć. Co więcej, po zmianach zgłaszanych przez radnych projekty planów nie są już opiniowane przez wydziały merytoryczne.

 

Głos zabrał Pan Krzysztof Dymek, który zwrócił uwagę na brak podstaw (niezasadność) do zobowiązania projektantów do składania pewnych oświadczeń lub pozyskiwania niektórych dokumentów. Jako przykład wskazał:

 - konieczność wyjaśniania dlaczego do inwestycji nie jest potrzebna opinia strażaka – co prelegent traktuje jako zmuszanie projektanta do poświęcania czasu na opisywanie rzeczy, które sprawdził i uznał za zbędne;

- konieczność przedłożenia opinii dendrologa wskazującej, że na działce nie ma drzew – co jest nie tylko zbędne, ale i poniżające dla projektanta, bowiem oświadczenie projektanta
w tym zakresie uznaje sięga niewystarczające.

 

Odpowiedzi udzieliła Pani Dorota Zaucha Rybka wskazując, iż z zasobów mapowych Wydziału niejednokrotnie wynika, że na działkach są drzewa, a nie wynika to z projektu. W takim przypadku Wydział nie może nie zareagować, w przypadku bowiem gdyby drzewa  usunięte zostały nielegalnie Wydział (pracownicy) mógłby zostać posądzony o niedopełnienie obowiązków. Ponadto poinformowała, iż obowiązek pozyskania oświadczenia dendrologa wynika z orzecznictwa sądowego, dodatkowo, jeżeli postępowanie ma wiele stron i może być konfliktowe, Wydział musi zweryfikować wszystkie okoliczności, aby nie dać podstaw do uchylenia (lub stwierdzenia nieważności) decyzji.

 

Głos zabrał Pan Krzysztof Dymek, który zwrócił uwagę na zbyt długie nazwy inwestycji
w projektach, wnioskując o zmianę praktyki w tym zakresie.

 

Odpowiedzi udzieliła Pani Dorota  Zaucha – Rybka wskazując, iż dokładność nazwy inwestycji została zweryfikowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który nakazuje  aby nazwa odzwierciedlała całą inwestycję. Nadmieniła, iż jest to kwestia porządkowa, a nie zgodności z przepisami.

 

Głos zabrał Pan Krzysztof Dymek, który zaproponował, aby Izba Architektów opracowała definicje niezdefiniowanych elementów/ terminów istotnych w projektowaniu np. gzyms, facjata, okap, attyka, lukarna.

 

Odpowiedzi udzieliła Pani Dorota Zaucha – Rybka wskazując, iż nie ma powodów do opracowania takich definicji – istotnie nie ma ich prawniczych definicji, ale zawarte są
w normach (technicznych). Ponadto wskazała, że jeżeli projektant opisze co miał na myśli, to zawsze jest płaszczyzna do porozumienia.

 

IV.            

Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij