Aktualności

Jesteś tutaj: plAktualności
2019.03.08 - Stanowisko w sprawie rewitalizacji dzielnicy Wesoła

 

 

 

 

 

 

 

L.dz. 14/2019                                                                                                                          Kraków, 07.02.2019

 

Szanowny Pan

Jerzy Muzyk

Zastępca Prezydenta Krakowa

 

Szanowny Panie Prezydencie,                  

Niniejszym przekazujemy na ręce Pana Prezydenta stanowisko Stowarzyszenia Budowniczych  Domów  i  Mieszkań  w  sprawie  trybu  rewitalizacji  dzielnicy  Wesoła.

 

Celem naszej inicjatywy społecznej jest wskazanie najwłaściwszej, z punktu widzenia   interesu mieszkańców Krakowa, drogi postępowania administracyjnego, mającego na celu  stworzenie w dzielnicy Wesoła nowoczesnego, przyjaznego dla mieszkańców obszaru miejskiego,  przy jednoczesnym niedopuszczeniu do powstania w niej chaosu urbanistycznego. Projektowana  dzielnica powinna być atrakcyjna, wielofunkcyjna, wypełniona dużą ilością ogólnodostępnej zieleni.  Powinna łączyć w sobie różne funkcje: mieszkaniową, usługową, rekreacyjną dostępną dla wszystkich  mieszkańców Krakowa. Powstająca zabudowa powinna wykorzystywać nowoczesne technologie powodujące zbliżenie parametrów projektowanej zabudowy do modelu blisko zero-energetycznego.

SBDiM proponuje: stworzenie specjalnej ścieżki rewitalizacji, według której prowadzony byłby projekt całego przedsięwzięcia. Oto jej najważniejsze zapisy według chronologii działań:

  1. Powołanie Pełnomocnika Prezydenta Krakowa ds. rewitalizacji dzielnicy Wesoła.

 

  1. Utworzenie Rady Konsultacyjnej pod nadzorem Pełnomocnika, w skład której weszliby przedstawiciele: organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, Stowarzyszenie Architektów Polskich O. Kraków, Małopolska Okręgowa Izba Architektów, Stowarzyszenie Klub Jagielloński); uczelni krakowskich (Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego); krakowskich ruchów obywatelskich i miejskich. Do Rady Konsultacyjnej należy doprosić grono ekspertów zewnętrznych, którzy mają za sobą doświadczenia związane z rewitalizacją analogicznych  kwartałów  miast  w  Polsce  i  za  granicą.

 

  1. Opracowanie przez jednostkę powołaną przez Pełnomocnika Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Wesoła. Koncepcja powinna być efektem ogłoszonego przez  Pełnomocnika  konkursu  architektonicznego  oraz  konsultacji  społecznych.

 

  1. Przeprowadzenie przez Pełnomocnika konsultacji społecznych dotyczących Koncepcji  Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Wesoła zakończonych  Konferencją podsumowującą. 

 

  1. Przedłożenie ostatecznych wyników konsultacji społecznych Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego  dzielnicy Wesoła  do Biura Planowania Przestrzennego.

 

  1. Opracowanie przez jednostkę powołaną  przez  Pełnomocnika  transparentnego, profesjonalnego Master- Planu,  zawierającego  szczegółowe wytyczne do  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wykonawca Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego powinien zostać wyłoniony w ramach konkursu realizacyjnego.

 

  1. Opracowanie przez zwycięzcę  konkursu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  dzielnicy  Wesoła.

 

  1. Uchwalenie MPZP  przez Radę  Miasta.

 

  1. Powołanie wykonawczej Spółki Miejskiej, która będzie pełnić rolę ”Land Dewelopera” – koordynatora wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w obszarze dzielnicy  Wesoła. Spółka będzie realizowała zadania w zakresie przygotowania infrastruktury oraz  przygotowania  do  sprzedaży  działek  pod  konkretne  inwestycje.

 

  1. Realizacja projektu przez inwestorów prywatnych lub działających na zasadach inwestycji  prywatnych lub  partnerstwa publiczno-prywatnego – ściśle  według  zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Nasze Stowarzyszenie deklaruje równocześnie gotowość włączenia się do prac Rady Konsultacyjnej osób wskazanych przez Zarząd, opracowanie wytycznych do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego i przygotowanie wstępnych plansz lub makiety do konsultacji społecznych stanowiących głos SBDiM w dyskusji, a także ufundowanie głównej nagrody w ramach konkursu ogłoszonego przez Miasto dla krakowian na nową nazwę tej dzielnicy.

                                                                                                             

                           Z wyrazami szacunku

                       Prezes Zarządu SBDiM 

Marek Bolek

Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij